موفقیت


بستن

نقشه برداری و فروش تجهیزات نقشه برداری در اهواز - ایران ژئوماتیک طراحی وب در اهواز - شرکت گیلاس - طراحی سایت در اهواز ترجمه رسمی در اهواز - پارسوماس - دارالترجمه رسمی در اهواز

قوانین و تعهدات مهم

قیمت: 200,000تومان

رخداد حوادث و سوانح در راه آهن در دنیای امروزه اجتناب ناپذیر بوده و عواملی که باعث ایجاد آن می گردد جز عوامل جوی و اتفاقی ،شناخته شده و قابل پیشگیری هستند که در این راستا می تـوان بـه بررسـی آنهـا پرداخت و در جهت کاهش تعداد سوانح ، اقـدامات مفیـد انجـام داد.ربنـابراین بـرای کـاهش تعـداد سـوانح و تغییرات روند آن ، می بایست حرکتی فراگیر و همه جانبه ایمن سازی در کل شبکه ریلی صـورت گیـرد کـه تحلیل دقیق سوانح و بررسی و مشخص کردن علل وقوع آنها از ابتدایی ترین و در عین حال مهمترین بخـش اقدامات ایمن سازی محسوب می شود.د