موفقیت


بستن

نقشه برداری و فروش تجهیزات نقشه برداری در اهواز - ایران ژئوماتیک طراحی وب در اهواز - شرکت گیلاس - طراحی سایت در اهواز ترجمه رسمی در اهواز - پارسوماس - دارالترجمه رسمی در اهواز

قوانین و تعهدات مهم

قیمت: 350,000تومان

همیشه در اندازه گیری از نتایج فرایند ، نوسانات وتغییراتی وجود دارد که دسته ای از این تغییرات به نوسانات بین قطعات برمیگردد ودسته ای نیز مربوط به نقص در سیستم اندازه گیری است .در صورتیکه سیستم اندازه گیری از صحت ودقت کافی برخوردار نباشد ،استفاده از آن ونتیجه گیری براساس داده های حاصل از آن چه ارزشی خواهد داشت ؟  MSA روشی آماری واستانداردی برای تحلیل نوسانات حاصل از اندازه گیری واز الزامات استاندارد های QS9000و2008 :ISO /TS 16949 می باشد .