موفقیت


بستن

نقشه برداری و فروش تجهیزات نقشه برداری در اهواز - ایران ژئوماتیک طراحی وب در اهواز - شرکت گیلاس - طراحی سایت در اهواز ترجمه رسمی در اهواز - پارسوماس - دارالترجمه رسمی در اهواز

قوانین و تعهدات مهم

قیمت: 250,000تومان

در مهندس ایمنی آتش جزئیات ساختارھاي مجاز نظیر مصالح تشکیل دھنده، ویژگی ھای مواد، ابعاد فضاھا و غیره به طور مشخص ارائه می شود. در مقررات تجويزي فرض مي شود که اگر بتوان حداقل انتظارات از اجزای تشکیل دھندۀ ساختمان را تعريف نمود و استانداردھاي مناسبي براي آنھا به کار برد، سطح رضايت بخشي از کیفیت و ایمنی به دست خواھد آمد. به عنوان مثال در مورد ایمنی در برابر آتش، ھر یک از اجزای تشکیل دھنده ساختمان اعم از فضاھا، عناصر ساختمانی، ابعاد و تعداد خرو جی ھا، حداکثر طول مسیر راهھای خروج و غیره تعریف می شوند. سپس برای فضاھا یا اجزای ساختمان، بر حسب نیاز، سطح الزامات مناسب ارائه شده و یا به استاندارد ویژگی ھای مربوطه ارجاع داده میشود.