موفقیت


بستن

نقشه برداری و فروش تجهیزات نقشه برداری در اهواز - ایران ژئوماتیک طراحی وب در اهواز - شرکت گیلاس - طراحی سایت در اهواز ترجمه رسمی در اهواز - پارسوماس - دارالترجمه رسمی در اهواز

قوانین و تعهدات مهم

قیمت: 200,000تومان

سيستم مديريت امنيت اطلاعات يا ISMS) – Information Security Management System) ابزاري است براي شناسايي، مديريت و به حداقل رساندن احتمال وقوع تهديداتي که امروزه سازمانها بواسطه از دست دادن اطلاعات خود با آنها رودرو مي باشند. اين تهديدات مشتمل بر : تهديدات داخلي سازمان، تهديدات خارجي سازمان، تهديدات اتفاقي، تهديدات ناشي از خطاهاي عمدي و غير عمدي است. امروزه سازمانها بسياري از فرصتهاي کسب و کار خود را به لحاظ از دست دادن اطلاعات پر ارزش خود از دست مي دهند. هدف اصلي اين سيستم برقراري مکانيسمي جهت حفاظت از همين فرصتهاست.اهميت دوچندان سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS )در دنياي امروز امري غير قابل انکار مي باشد، از اين رو ما خود را موظف دانستيم تا بيشتر تمرکز و توان خود را در ارائه تمام و کمال اين سيستم صرف کنيم.