موفقیت


بستن

نقشه برداری و فروش تجهیزات نقشه برداری در اهواز - ایران ژئوماتیک طراحی وب در اهواز - شرکت گیلاس - طراحی سایت در اهواز ترجمه رسمی در اهواز - پارسوماس - دارالترجمه رسمی در اهواز

قوانین و تعهدات مهم

قیمت: 250,000تومان

در قابلیت اعتماد، اهمیت نسبی یک جزء خاص یا گروهی از اجزاء را میتوان با استفاده از اندازههاي اهمیت ارزیابی نمود. اندازههاي اهمیت معیارهایی کمّی هستند که اجزاء را برحسب اهمیتشان رتبهبندي میکنند. قابلیت اطمینان در حقیقت احتمال موفقیت است، یا احتمال اینکه سیستم یا مجموعه بدون وقوع خرابی به وظایف تعیین شده با محدودیت‌های تعیین شده در طراحی (مانند محدوده زمانی و مکانی) و در شرایط کارکردی مشخص(مانند دما، رطوبت، ارتعاش و…) عمل کند.