موفقیت


بستن

نقشه برداری و فروش تجهیزات نقشه برداری در اهواز - ایران ژئوماتیک طراحی وب در اهواز - شرکت گیلاس - طراحی سایت در اهواز ترجمه رسمی در اهواز - پارسوماس - دارالترجمه رسمی در اهواز

قوانین و تعهدات مهم

قیمت: 200,000تومان

صنعت و کشاورزی جزء جدایی ناپذیر زندگی بشر می باشند و نفی آنها نه میسر است و نه مطلوب. منتهی ادامه روند فعلی از حیث منابع و مصارف و سلامت محیط زیست امکان پذیر نیست و بایستی مورد تجدید نظر اساسی قرار گیرد. این مهم نیاز به نگرش جدیدی دارد که از آن تحت عنوان توسعه پایدار نام برده می شود. طبق گزارش برانت کند ( Weed 1987) توسعه پایدار توسعه ای است که نیازهای حال را تأمین کند، بدون آنکه نیازهای آتی را به مخاطره اندازد. یکی از راههای دستیابی به توسعه پایدار رشد موزون و هماهنگ کشاورزی و صنعت می باشد. در حقیقت کشاورزی و صنعت مکمل یکدیگرند و می توانند ضمن سودرسانی به یکدیگر نیازهای جامعه را رفع کنند و به محیط زیست صدمه کمتری بزنند.