موفقیت


بستن

نقشه برداری و فروش تجهیزات نقشه برداری در اهواز - ایران ژئوماتیک طراحی وب در اهواز - شرکت گیلاس - طراحی سایت در اهواز ترجمه رسمی در اهواز - پارسوماس - دارالترجمه رسمی در اهواز

قوانین و تعهدات مهم

قیمت: 200,000تومان

استفاده صحيح و منطقي از انرژي و فرآورده هاي آن مسئله اي است که با رفتار انسان ارتباط مييابد. اگر چه راه حل هاي مختلفي از سوي متخصصان از جمله طراحي محيط، اجراي قوانين و اعمال قدرت از سوي منابع قدرت بيروني، تهديد يا اجبار، استفاده از فن آوري هاي جديد و غيره ارائه شده است، اما بسياري از صاحبنظران شيوه هاي صرفه جويي داوطلبانه را رويکرد بهتري ميدانند. لذا بخش عمده اي از کار متخصصان علوم اجتماعي و روانشناسي اجتماعي در اين حوزه بر يافتن راه هاي تشويق افراد به کاهش مصرف انرژي متمرکز بوده است. بر اين اساس صرفه جويي انرژي را مي توان بعنوان يک رفتار انساني در نظر گرفت.