موفقیت


بستن

نقشه برداری و فروش تجهیزات نقشه برداری در اهواز - ایران ژئوماتیک طراحی وب در اهواز - شرکت گیلاس - طراحی سایت در اهواز ترجمه رسمی در اهواز - پارسوماس - دارالترجمه رسمی در اهواز

قوانین و تعهدات مهم

قیمت: 200,000تومان

روانشناسان تبهکاری را به مسائل شخصیتی و مسئله سازهگاری یا عدم سازگاری فرد با هنجارهای اجتماعی منسوب می کنند. پیروان روانشناسی مکتب فروید بر این بار بودند که روان بطور اعم بر شخصیت بطور اخص دارای دو جنبه نا خداگاه و خود آگاه است . تجربه های کودکی بویژه ارتباط کودک با مادر نقش اساسی در روشد شخصیت فرد ایفا میکند. طبق این دیدگاه رفتار جنایی در درون انسان جای دارد و چنین رفتاری بیماری و ناسازگاری ایجاد می کند.

فروید روانشناس مجرم را فردی میبیند که خود ناقص و معیوب دارد . طبق نظر او خود از سه جنبه نهاد، من و فرامن تشکیل شده است.

نهاد: شامل تمایلات و احساسات ناخداگاه است.

فرامن: وجدان و خواسته های مورد پسند جامعه است که در اثر آموزش و تربیت در فرد بوجود می آید .

حد وسط این دو من قرار دارد قسمت آگاه و منطقی فرد که بین نهاد و من برتر از یک طرف و از طرف دیگر با دنیایی واقعیت در ارتباط است و بین آنها تعادل برقرار می کند از دیدگاه فروید جرم در نتیجه یک من ضعیف که تحت کنترل نهاد در آمده و باعث احساس گناه در فرد شده بوجود می آید .

الگوی طبیعی در هر احساس گناه یا ناراحتی افراد را از انجام خلاف باز می دارد. این الگو در دوران کودکی وقتی نیازهای درونی و تکانهای خاص بویژه انگیزه جنسی و پرخاشگردی رشد می کند شکل می گیرد .