موفقیت


بستن

آشنایی با اصول و مبانی طراحی محیط و مناظر

قیمت: 200,000تومان

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻣﻌﻤﺎري را از آن ﮔﻮﻧﻪ واژه ﻫﺎﯾﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر میرود. وﻟـﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﻣﻔﻬﻮم دﻗﯿﻖ آن را ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﺎ رﯾﺸـﻪ و ﺣـﻮزه ﮐـﺎرﮐﺮد اﯾـﻦ واژه آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﻤﺎري ﻧﻮﻋﯽ ﻋﻤﻞ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺼـﻮد آن ﺷـﮑﻞ دادن ﺑـﻪ ﻓﻀـﺎي زﯾﺴـﺖ اﻧﺴﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ آن اﺳﺖ و ﮔﺴﺘﺮة آن از ﺟﻮاﺑﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺤـﯿﻂ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﺎن ﻋﻮاﻃﻒ و اﻋﺘﻘﺎدات او ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ را در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

نظر شما برای “آشنایی با اصول و مبانی طراحی محیط و مناظر”