موفقیت


بستن

دوره آشنایی با آلومینیوم و آلیاژهای آن

قیمت: 200,000تومان

مشخصات فیزیکی آلومینیم

آلومینیم از عناصر اصلی گروه Ш جدول تناوبی است. عدد اتمی آن 13 جرم اتمی آن در اندازه گیری فیزیکی 9901/26 آنگسترم ودر اندازه گیری شیمیایی 98/26 تعیین شده است.
شعاع اتمی آن در 25 درجه سانتیگراد برابر42885/1 آنگسترم وشعاع یونی آن از روش گلداسمیت برابر 57/0 آنگسترم بدست آمده است که در ساختمان FCC و بدون هیچگونه تغییر شکل آلوتروپیکی متبلور می شود.
Si وMg با عدد اتمی 14و12 همسایه های اصلی آلومینیم می باشند. ثابت کریستالی آلومینیم و مطابق شرایط فیزیکی قطر اتمی آن dAl=2.8577A0 می باشد .بدیهی است
حلالیت آلومینیم به نسبت زیادی به قطر اتمی آن بستگی دارد ومطابق آنچه در مباحث متالورژی فیزیکی بیان می شود اختلاف قطر اتمهای حلال و محلول نباید از 15% تجاوز کند در حالیکه شکل ساختمانی والکترونهای مدار آخر نیز در این حلالیت بی تاثیر نیستند.
بطور مثال در مورد منیزیم و سیلسیم فاکتور اندازه اتمی نسبت به آلومینیم مطابق روابط زیر است:

و اختلاف در مدار آخر به ترتیب (1+)برای Mg و (1-) برای Si می باشد. اعداد همسایگی Mg و Si به ترتیب 6(منشور فشرده) و4(ساختمان الماس) در مقایسه با 12 برای Al است؛که در مجموع
می توان گفت حلالیت جامد سیلسیم در آلومینیم ناچیز وحلالیت منیزیم از مقدار بیشتری برخوردار است.
با توجه به حلالیت نفوذی عناصر در آلومینیم اتمهایی با قطر کوچک : (کربن54/1،ازت40/1،بر75/1،هیدروژن74/0واکسیژن20/1 آنگسترم) را میتوان پیش بینی کرد که از طریق بین نشینی و نفوذی در آلومینیم،محلول جامد تشکیل دهند ولی تاثیر انرژی آزاد مناسب و تشکیل ترکیبات بین فلزی و غیرفلزی مانع حلالیت عناصر فوق(بجز هیدروژن)در آلومینیم می گردد و تشکیل ترکیباتی مانندAl4C3،AlN،AlB2،Al2O3وAl5C3N را باعث می شوند.
از بحث فوق نتیجه می شود که عناصر با قطر اتمی بیشتر از 1.17A0نمیتوانند در آلومینیم به طریق بین نشینی حل شوند و هیدروژن تنها عنصری است که حلالیت آن در حالت جامد مسلم میباشد.
آلومینیم جامد با عدد همسایگی 12 فاصله همسایگی 2.86 A0 بعد از ذوب دارای عدد همسایگی 11و فاصله همسایگی بیش از A038 میگردد.
ضریب انبساط خطی حدود 4  % است، گرمای نهان گداز این عنصر 5/2 کیلوکالری بر مول می باشد که در مقایسه با گرمای تبخیر (6/69کیلوکالری برمول) نسبت آن حدود 27است و به همین دلیل در جریان ذوب احتمال تبخیر و تصعید آن نیست.

نظر شما برای “دوره آشنایی با آلومینیوم و آلیاژهای آن”