موفقیت


بستن

دوره آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27001:2013

قیمت: 350,000تومان

امنیت همواره یکی از مهمترین دغدغه های مدیران در سطوح مختلف محسوب شده است. به منظور تحقق خواسته های امنیتی سازمانها و مدیران بهروشها و استانداردهای متعددی در حوزه فناوری اطلاعات ارائه شده است

نظر شما برای “دوره آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27001:2013”