موفقیت


بستن

دوره آشنایی با نانوبیومواد

قیمت: 200,000تومان

نانوبیوذرات ، ذرات کلوئیدی و جامدی هستند که شامل اجزاء ماکرومولکولی با اندازه 10-1000nmc با شیمی سطح پیچیده هستند. بسته به روش تولید، نانوذرات به شکل نانوکپسول یا نانوکره هستند نانوکرهها سیستمهای ماتریسی میباشند در حالی که نانوکپسولها سیستمهای وزیکولاراند.

نظر شما برای “دوره آشنایی با نانوبیومواد”