موفقیت


بستن

دوره آشنایی با نانو مواد پیشرفته

قیمت: 200,000تومان

به طور کلی ، مواد پیشرفته در چهار دسته بیان‌شده قرار می‌گیرند: 1-فلزات  2-سرامیک‌ها 3-پلیمرها 4-کامپوزيت ها (به ترکیب ماکروسکوپی دو یا چند ماده مجزا که سطح مشترک مشخصی بین آنها وجود داشته باشد،گفته می‌شود).

نظر شما برای “دوره آشنایی با نانو مواد پیشرفته”