موفقیت


بستن

دوره آیین کار بهداشتی و فنی مرغداریهای صنعتی 3484

قیمت: 200,000تومان

در سابق هر مرغدار بنا به وسلیقه و ابتکار خود و با کمک یک بنای ساده و چند کارگر ساختمانی لانه برای نگاهداری مرغ های خود تهیه می دید ولی امروزه بر اثر پیشرفت بسیار سریع مرغداری شیوه های خاصی در ساختمان لانه متداول گشته است که توجه به آن برای هر مرغدار نه تنها سبب استفاده بیشتر می گردد ، بلکه ضروری و اساسی است .

نظر شما برای “دوره آیین کار بهداشتی و فنی مرغداریهای صنعتی 3484”