موفقیت


بستن

دوره آیین کار و بهداشت نگهداری و حمل و نقل قارچهای تازه خوراکی پرورشی 3372

قیمت: 200,000تومان

قارچها وجوه مشترک فراوانی با گیاهان و آغازیان دارند. در واقع قارچها را گاهی جزء این جانداران طبقه بندي می کنند، اما قارچها از بسیاري جهات با سایر جانداران متفاوت هستند که بیشتر زیست شناسان آنها را در سلسله مجزا قرار می دهند. قارچها زندگی بسیار موفقیت آمیزي دارند. تقریبا در همه زیستگاههاي در دسترس که روي زمین وجود دارد، یافت می شوند و بسیاري از آنها از لحاظ اقتصادي و پزشکی حائز اهمیت هستند.

نظر شما برای “دوره آیین کار و بهداشت نگهداری و حمل و نقل قارچهای تازه خوراکی پرورشی 3372”