موفقیت


بستن

دوره استاندارد ایمنی و پیشگیری از سوانح ریلی

قیمت: 200,000تومان

رخداد حوادث و سوانح در راه آهن در دنیای امروزه اجتناب ناپذیر بوده و عواملی که باعث ایجاد آن می گردد جز عوامل جوی و اتفاقی ،شناخته شده و قابل پیشگیری هستند که در این راستا می تـوان بـه بررسـی آنهـا پرداخت و در جهت کاهش تعداد سوانح ، اقـدامات مفیـد انجـام داد.ربنـابراین بـرای کـاهش تعـداد سـوانح و تغییرات روند آن ، می بایست حرکتی فراگیر و همه جانبه ایمن سازی در کل شبکه ریلی صـورت گیـرد کـه تحلیل دقیق سوانح و بررسی و مشخص کردن علل وقوع آنها از ابتدایی ترین و در عین حال مهمترین بخـش اقدامات ایمن سازی محسوب می شود.د

نظر شما برای “دوره استاندارد ایمنی و پیشگیری از سوانح ریلی”