موفقیت


بستن

دوره استاندارد تجزیه و تحلیل سیستمهای قدرت

قیمت: 400,000تومان

دو دهه اخیر دنیای سیستم های قدرت شاهد تحولات عظیمی بوده است. تجدید ساختار و مقررات زدائی، معرفی تولیدات پراکنده، باعث نوآوری های تکنولوژی در حوزه های مختلف تولید، انتقال، توزیع و ایجاد مفاهیم جدید در تحلیل سیستم های قدرت شده اند کتاب تحلیل سیستم های قدرت مدرن، مسائل مطرح در سیستم های قدرت در فضای جدید را بررسی و فرمول بندی می کند.

نظر شما برای “دوره استاندارد تجزیه و تحلیل سیستمهای قدرت”