موفقیت


بستن

دوره استاندارد تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری

قیمت: 350,000تومان

همیشه در اندازه گیری از نتایج فرایند ، نوسانات وتغییراتی وجود دارد که دسته ای از این تغییرات به نوسانات بین قطعات برمیگردد ودسته ای نیز مربوط به نقص در سیستم اندازه گیری است .در صورتیکه سیستم اندازه گیری از صحت ودقت کافی برخوردار نباشد ،استفاده از آن ونتیجه گیری براساس داده های حاصل از آن چه ارزشی خواهد داشت ؟  MSA روشی آماری واستانداردی برای تحلیل نوسانات حاصل از اندازه گیری واز الزامات استاندارد های QS9000و2008 :ISO /TS 16949 می باشد .

نظر شما برای “دوره استاندارد تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری”