موفقیت


بستن

دوره استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه IMS

قیمت: 350,000تومان

سیستم مدیریت یکپارچه استانداردی است متشکل از سه استاندارد معروف ISO 9001 ، ISO 14001 و OHSAS 18001 . این استاندارد متشکل از مجموعه الزاماتی است که سازمان ها برای بهبود عملکرد فرایندها، بهبود مسائل زیست محیطی، رعایت و بهبود اصول ایمنی و شغلی و تبعیت از قوانین و مقررات می باشد.

نظر شما برای “دوره استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه IMS”