موفقیت


بستن

دوره استاندارد نگهداری و تعمیرات بهره وری فراگیر (TPM)

قیمت: 350,000تومان

با افزایش کاربرد تجهیزات وماشینها درجهت تسریع فعالیتهای خدماتی کمتر کسی است که با اختلال و توقفی که این ابزار در روند اموراداری ایجادمیکنند، آشنا نباشد. اشکالات رایانه ای که موجب اختلال در پرداخت حقوق ، صدوراحکام، ارسال مکاتبات ضروری، دریافت بموقع اعتبارهای مالی و … میشوندو یا خسارات وارده به تأسیسات وماشین- ها سیستم های رایانهای، گرمایشی ، برودتی ویا دستگاههای چاپ وتکثیر و…. که بر اثر بی توجهی ایجاد میشود ؛ همه و همه موجب ازدست رفتن رضایت مشتری و وارد شدن لطمههای جبران ناپذیربرکیان واعتبارسازمان میگردد . به- منظور صرفه جوئی درهزینهها واستفاده بهینه از تجهیزات و ماشینها مدیران سازمانی ملزم به بکارگیری یک روش جدید نگهداری و تعمیرات نت میباشند . یکی از رویکردهای موجود در زمینه نگهداری و تعمیرتجهیزات و ماشینها، سیستم نگهداری و تعمیرات فراگیر TPM میباشد . اصلیترین هدف این سیستم، کاهش فرسایش، خرابی و توقف تجهیزات و ماشینها بهمنظور بهینهسازی و تسریع فرایند ارائه خدمات مطلوب به مشتریان در بهترین و سالمترین شرایط سازمانی است.

نظر شما برای “دوره استاندارد نگهداری و تعمیرات بهره وری فراگیر (TPM)”