موفقیت


بستن

دوره اصول و شرایط مهر کردن لاشه‌های گوسفند یا بز و گاو یا گاومیش 4612

قیمت: 200,000تومان

کشتارگاههاي مجاز داراي پروانه بهره برداري و يا مجوز موقت فعاليت از مراجع قانوني و ذيصلاح کشور است که در آن کشتار دام برابر موازين شرعي و مقررات فني- بهداشتي صورت مي گيرد و بازرسي فني- بهداشـتي لاشـه هاي دامهاي کشتاري پس از کشتار بايد توسط دکتر دامپزشک مسئول فني – بهداشتي کشتارگاهها انجام شده باشد و لاشه هاي فوق بايد ممهور به مهر قانوني مربوط به سازمان دامپزشکي کشور بوده و داراي گواهي حمل بهداشتي با تاييد مسئول فني- بهداشتي کشتارگاه باشد.

نظر شما برای “دوره اصول و شرایط مهر کردن لاشه‌های گوسفند یا بز و گاو یا گاومیش 4612”