موفقیت


بستن

دوره اصول و فنون نمونه برداری و بازرسی نمونه ای

قیمت: 200,000تومان

نقش اولیه بازرسی نمونه ای  (Inspection sampling) به عنوان یک روش بهبود کیفیت در کشورهای صنعتی از بین رفته است. اما ،بازرسی نمونه ای که ممکن است به خاطر انتساب آن به یک جامعیت کلی تر،آن را نمونه گیری برای پذیرش نیز بنامند،هنوز جزیی ازدانش علم کیفیت برای شناسایی وضعیت های مطلوب به حساب میاید. برخی از طرحهای بازرسی نمونه ای برای مشخصه ای گسسته (وصفی) در تولید انباشته ای وپیوسته ، و مشخصه های کیفیت پیوسته (متغیر) پرداخته می شود.

نظر شما برای “دوره اصول و فنون نمونه برداری و بازرسی نمونه ای”