موفقیت


بستن

دوره الزامات و استاندارد محیطی و آزمایشگاهی برای اتاق های تمیز

قیمت: 200,000تومان

اتاق تمیز اصولا” به محیطی گفته می شود که جهت تولید و یا تحقیقات علمی و صنعتی ،در آن فعالیت های صورت می گیرد و در این محیط مقدار آلاینده‌های زیست محیطی بسیار پایین تر از حد معمول فضای یک محیط بسته می‌باشد. آلاینده‌های معمول عبارتند از: گرد و غبار, میکروبهای معلق در فضا و بخار مایعات محیطی. بطور دقیق تر اتاق تمیز محیطی با آلایش کنترل شده ذرات معلق در فضاست که در هر متر مکعب آن تعداد معینی ذره موجود است.
سازمان جهانی استاندارد ISO اتاق تمیز را اینگونه بیان می کند :
اتاق تمیز ،اتاقی است که غلظت ذرات موجود در هوای آن تحت کنترل بوده و طوری طراحی و استفاده شود که حداقل ورود و تولید و حفظ ذرات را در داخل اتاق داشته باشد و همچنین پارامتر های مرتبط دیگر در آن نظیر دما،فشار و رطوبت کاملا” تحت کنترل باشد.

نظر شما برای “دوره الزامات و استاندارد محیطی و آزمایشگاهی برای اتاق های تمیز”