موفقیت


بستن

دوره تجهیزات حفاظتی – INSO-DIN-EN 13595-1

قیمت: 200,000تومان

وجود طیف وسیعی از مخاطرات شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیکی و مکانیکی با خصوصیات خورندگی، برندگی، سمیت، سرطانزایی، سوزانندگی، جهش‌زایی و … در محیط‌های کاری می‌تواند سلامت شاغلین و حتی سایر افراد مجاور محیط‌های شغلی را به شدت تهدید نماید. لذا لازم است با شناسایی و کنترل‌های مهندسی مانند جایگزینی مواد خطرناک با مواد کم خطر، تغییر فرآیند کار -محصور کردن- استفاده از سیستم‌های تهویه مناسب، بکارگیری روش‌های کنترل از راه دور و یا گردش کار اقدام لازم به عمل آید.

نظر شما برای “دوره تجهیزات حفاظتی – INSO-DIN-EN 13595-1”