موفقیت


بستن

دوره تشریح الزامات و مستندسازی بر اساس استانداردسیستم تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون ISO IEC 17025

قیمت: 200,000تومان

خستین ویرایش استاندارد ایزو 17025 ( ISO/IEC 17025 ) سال 1999 و در نتیجه تجربیات وسیع حاصل از اجرای ISO/IEC Guide 25 و استاندارد اروپایی EN 45001 تهیه و جایگزین آن دو گردید، که در سال 2005 این استاندارد مورد تجدید نظر قرار گرفت .

استاندارد ایزو 17025 شامل کلیه الزاماتی است که آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون باید برآورده سازند تا بتوانند اثبات نمایند که یک سیستم مدیریت معتبر را بکار گرفته و برقرار نگه می دارند، و از نظر فنی صلاحیت دارند و نیز قادر به فراهم کردن نتایج فنی معتبر و مستند می باشند .

نظر شما برای “دوره تشریح الزامات و مستندسازی بر اساس استانداردسیستم تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون ISO IEC 17025”