موفقیت


بستن

دوره تولید و فرمولاسیون کودهای جامد در مهندسی

قیمت: 200,000تومان

به طور کلي هر ماده معدني يا آلي که عناصر مورد نياز گياه را از نظر کمي و کيفي تأمين کند و باعث بهبود وضعيت گياه از لحاظ رشد، عملکرد و مقاومت به بيماري ها شود، کود ناميده مي شود. عدم مديريت صحيح در مصرف کود در دارز مدت موجب اختلال در تعادل تغذيه اي خاک و گياه و در نهايت کاهش محصول مي گردد و چنانچه در ناهنجاري هاي تغذيه اي غلظت عنصر غذايي در گياه از حد متعادل خارج شده و در نتيجه تعادل تغذيه اي به هم  بخورد گياه از لحاظ عملکرد کمي و کيفي دچار خسران مي شود.

نظر شما برای “دوره تولید و فرمولاسیون کودهای جامد در مهندسی”