موفقیت


بستن

دوره راهنمای مشخصات قابلیت اعتماد سیستم IEC 62347

قیمت: 250,000تومان

در قابلیت اعتماد، اهمیت نسبی یک جزء خاص یا گروهی از اجزاء را میتوان با استفاده از اندازههاي اهمیت ارزیابی نمود. اندازههاي اهمیت معیارهایی کمّی هستند که اجزاء را برحسب اهمیتشان رتبهبندي میکنند. قابلیت اطمینان در حقیقت احتمال موفقیت است، یا احتمال اینکه سیستم یا مجموعه بدون وقوع خرابی به وظایف تعیین شده با محدودیت‌های تعیین شده در طراحی (مانند محدوده زمانی و مکانی) و در شرایط کارکردی مشخص(مانند دما، رطوبت، ارتعاش و…) عمل کند.

نظر شما برای “دوره راهنمای مشخصات قابلیت اعتماد سیستم IEC 62347”