موفقیت


بستن

دوره سامانه و شبکه های ارتباطی در اتوماسیون شرکت برق رسان- INSO- IEC 61850-7-420

قیمت: 200,000تومان

این دوره تعیین مدل های اطلاعات استاندارد برای استفاده در تبادل داده با منبع انرژی توزیع شده است.این منابع افزارهای تولید و ذخیره پراکنده شامل موتورهای رفت و برگشتی، پیل های سوختی، میکروتوربین ها، فتوولتائیک ها، سامانه های تولید همزمان برق و گرما و مخازن انرژی را در برمیگیرد.

نظر شما برای “دوره سامانه و شبکه های ارتباطی در اتوماسیون شرکت برق رسان- INSO- IEC 61850-7-420”