موفقیت


بستن

دوره سرممیزی مدیریت کیفیت

قیمت: 500,000تومان

در ممیزی های استانداردهای ایزو یک نفر بعنوان سرممیزی است که کار رهبری تیم را برعهده دارد. سرممیز باید معیار ممیزی واستانداردهای مربوطه برای هر سازمانی را بررسی کرده و آنها را مشخص کند و این موارد را به تیم ممیزی منتقل کند تا ممیزی ها دقیقا مطابق معیار ممیزی پیش برود. دامنه شمول ممیزی، از جمله شناسایی واحدهای سازمانی و کاری و فرایندهایی که قرار است ممیزی شونده. اینکه هر فردی چه واحدی را ممیزی کند و هر واحدی چه شرایطی دارد.

نظر شما برای “دوره سرممیزی مدیریت کیفیت”