موفقیت


بستن

دوره عایق کاری تاسیسات، فرآیند و بهره وری سوخت

قیمت: 100,000تومان

بهره وری سوخت یکی از متداول ترین کمیتها برای تعیین میزان بازدهی سوخت هسته ای و ارزیابی عملکرد بلند مدت رآکتور می باشد .روشهای متفاوتی برای محاسبات بهره وری سوخت موجود بوده که شامل روش های ماتریسی، نیمه عددی و عددی می باشد. یکی از آنها استفاده از روش نرخ انتقال حرارت خطی و نرخ شکافت بوده که این روش جزو روشهای عددی محسوب می گردد که این روش پیچیدگیهای محاسباتی کمتری داشته و در عین حال روش بسیار دقیقی می باشد..

نظر شما برای “دوره عایق کاری تاسیسات، فرآیند و بهره وری سوخت”