موفقیت


بستن

دوره فرمانده عملیات در آتش نشانی

قیمت: 400,000تومان

فرمانده عملیات فردی است که انواع مهارت های اطفاء حریق و عملیات امداد و نجات را دارد. او از افراد و اموال آنها در برابر آتش و سایر خطرات محافظت کرده و در شرایط اضطراری به آنان کمک می کند. همچنین درباره مسایل ایمنی به مردم آموزش و مشاوره می دهد.

نظر شما برای “دوره فرمانده عملیات در آتش نشانی”