موفقیت


بستن

دوره مدیریت استرس در کار

قیمت: 250,000تومان

امروزه بشر به صورت مداوم با تغییر شرایط و موقعیت هاي مختلف روبرو می شود و استرس بخش جدا نشدنی هر تغییري است.
استرس به عنوان طاعون قرن بیست و یکم شناخته شده است ، چرا که علت اصلی مرگ و میر تا قبل از سال 1995 بیماري هاي حاد و عفونی بوده. در حالی که شایع ترین علل مرگ و میر در ایالات متحده امریکا در سال 2000 به ترتیب زیر گزارش شده است: بیماري هاي قلبی ، سرطان ، بیماري هاي عروقی ، بیماري هاي ریوي مزمن ، تصادف و اشتباهات پزشکی . اگرچه علت این بیماري ها زیستی – جسمانی است اما فشارهاي ناشی از سبک زندگی قرن اخیر در شکل گیري این بیماري ها یا تشدید آن نقش جدي دارند. از طرفی آمارها نشان می دهند که :
– 43 %آدم ها عوارض ناشی از استرس را تجربه می کنند.
-90-%75 %از مراجعه هاي به پزشک به دلیل عوارض ناشی از استرس است.

نظر شما برای “دوره مدیریت استرس در کار”