موفقیت


بستن

دوره مدیریت تشریفات

قیمت: 250,000تومان

شايد عموم مردم به اين نکته وقوف نداشته باشند که تشريفات از هزاران سال پيش بخشي از زندگي روزمره مردم را تشکيل مي‌داده است، نقاشي‌هاي بازمانده در معابد مصر نشانگر اين امر است که مقررات مشخصي براي انجام کليه امور وجود داشته و سنگ نوشته‌ها و کنده کاري هاي موجود در تخت جمشيد نيز حاکي از وجود نظمی خاص در دربار کوروش کبير در مورد ترتيب تقدم در 2500 سال پيش بوده است.
با گذشت زمان تشريفات دستخوش تغيير گرديده و متناسب با تغییر و تحول در زندگي مردم، تشريفات نيز دگرگون شده است. هدف نوشته حاضر ترسيم و ارائه تصويري روشن از نقش تشريفات در زندگي روزمره و رسمي است و در اين رهگذر حداقل هايي از استاندارد هاي موجود که رعايت آن در جامعه بين‌الملل معمول می باشد مورد بررسي قرار گرفته است.

نظر شما برای “دوره مدیریت تشریفات”