موفقیت


بستن

دوره مدیریت مخابرات شامل شبکه مدیریت مخابراتی (TMN) و تعمیر و نگهداری شبکه – 17916

قیمت: 200,000تومان

وظایف مدیریتی TMN که هدف آن تامین کلیه نیازمندیهای مدیریتی شبکه در بخشهای طراحی و مهندسی ، نصب و راه اندازی ، بهره برداری و نگهداری ، و . . . میباشد به بخشهای زیر تعریف میشود :

1) مدیریت عملکرد
2) مدیریت خطا
3) مدیریت پیکربندی
4) مدیریت حسابداری
5) مدیریت امنیتی

نظر شما برای “دوره مدیریت مخابرات شامل شبکه مدیریت مخابراتی (TMN) و تعمیر و نگهداری شبکه – 17916”