موفقیت


بستن

دوره مدیریت کیفیت محصولات بهداشتی

قیمت: 250,000تومان

پیدایش کنترل کیفیت تقریباً هم زمان با پیدایش صنعت می باشد. در دوران قرون وسطی کیفیت موردنیاز صنعت، مستلزم کنترل بسیار وسیع به همراه آموزش هاي درازمدت بود.
این آموزش ها باعث می شد که کارگر درمورد کیفیت محصول احساس افتخار کند. تخصصی شدن کارها در دوران انقلاب صنعتی نمود پیدا کرد. درنتیجه، کارگر تمام یک محصول را نمی ساخت بلکه تنها مسئول ساخت قسمتی از آن بود. این تغییر باعث پایین آمدن کیفیت محصولات شد.

نظر شما برای “دوره مدیریت کیفیت محصولات بهداشتی”