موفقیت


بستن

دوره نقشه برداری زمینی

قیمت: 200,000تومان

تهیه نقشه با استفاده از ابزارهای اندازه گیری زمینی و با عملیات میدانی نقشه برداری زمینی نامیده می شود. در این روش بطور کلی با اندازه گیری طولها، زوایا و اختلاف ارتفاع، شکل و ابعاد عوارض مشخص شده و ترسیم می شوند

وسایلی که در نقشه برداری و تهیه نقشه به کار می­ رود به طور کلی در دو مورد طبقه بندی می­ شوند:

الف: وسایلی که در عملیات زمینی به منظور انجام کار از آن ها استفاده می­ شود عبارتند از:

۱- وسایل مربوط به مشخص کردن نقاط در زمین
۲- وسایل مربوط به تعیین امتدادها
۳- وسایل مربوط به اندازه گیری طول و مسافت
۴- وسایل مربوط به اندازه گیری شیب و زوایا
۵- وسایل مربوط به تعیین اختلاف ارتفاع

ب: وسایلی که در دفتر کار از آن ها به منظور انجام محاسبات و ترسیم نقشه استفاده می گردد که معمولا همان وسایل نقشه کشی و ترسیم هستند.

نظر شما برای “دوره نقشه برداری زمینی”