موفقیت


بستن

دوره کیفیت خدمات- راهنمای انتظارات مشتری 7172

قیمت: 200,000تومان

آگاهي از نتايج (اهداف استفاده از خدمات) و وسايل يا راههاي رسيدن به نتايج؛تعيين وتعريف دقيق احتياجات مشتري؛مشارکت مشتري در اولين زمان ممکن؛تعيين انتظارات مصرف کننده (مشتري) از خدمات.اگر قرار باشد يک خدمت با کيفيت ارائه شود، توازن بين انتظارات مشتري و آنچه را که مي تـــوان عرضه کرد، ضروري است

نظر شما برای “دوره کیفیت خدمات- راهنمای انتظارات مشتری 7172”