موفقیت


بستن

روش های سنجش و ارزشیابی در تحقیق

قیمت: 150,000تومان

سنجش از آزمودن و اندازه گیری مفهوم گسترده تری دارد سنجش یک ا صطلاح کلی است و بصورت فرایندی تعریف می شود که برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیری درباره ی دانش آموزان ، برنامه درسی و سیاستهای آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد. در سنجش از فنون مختلفی برای جمع آوری اطلاعات استفاده می شود  که می توان به آزمون ، پرسشنامه ، مقیاس در جه بندی ، فهرست وارسی ، کار آزمایشگاهی ، پروژه تحقیق ، امتحان شفاهی ، تکلیف درسی ، مصاحبه و مشاهده عملکرد و رفتار دانش آموزان در موقعیتهای مختلف اشاره کرد. و سنجش هم می تواند بصورت رسمی مثل اجرای آزمونها و هم بصورت غیر رسمی مانند مشاهده اینکه چه کسی در کار گروهی بصورت رهبر در خواهد آمد. اصطلاح سنجش بیشتر در حوزه روانشناسی بالینی و آموزش و پرورش بکار می رود. تفاوت دیگر میان سنجش و اندازه گیری و آزمودن در این است که هم اندازه گیری و هم آزمودن عموماً با کمیت سرو کار دارند . اما نتیجه سنجش علاوه بر کمیت ، بصورت غیر کمّی (توصیفی ) گزارش می شود.

ارزشیابی نیز یک فرآیند نظامدار برای جمع آوری، تحلیل و تفسیراطلاعات گفته می شود به این منظور که تعیین شود آیا هدفهای مورد نظر تحقق یافته اند یا در حال تحقق یافتن هستند و به چه میزانی؟

یکی از ویژگیهای مهم ارزشیابی تعیین کیفیت است. درفرایند ارزشیابی داوری ارزشی باتوجه به کیفیت بعمل می آید.

مقایسه اندازه گیری، آزمودن سنجش و ارزشیابی با یکدیگر: ارزشیابی شامل داوری ارزشی در باره کیفیت موضوع مورد ارزشیابی است که مبتنی بر تحلیل و تفسیر اطلاعات جمع آوری شده است . اطلاعات مورد نیاز ارزشیابی آموزشی به کمک اندازه گیری ( عموماً آزمودن ) یا سنجش گردآوری می شود و هرچه اطلاعات گردآوری شده جامع تر و کاملتر باشند ارزشیابی درست تری صورت می پذیرد.

ارزشیابی آموزشی  و پژوهش آموزشی :

   هم پژوهش آموزشی و هم ارزشیابی آموزشی جزء فعالیتهای علمی بحساب می آیند . هر دو قویاً بر روشها و فنون بررسی تجربی متکی اند .

تفاوت های ارزشیابی آموزشی و پژوهش آموزشی :

1 – هدف ارزشیابی تصمیم گیری است ولی هدف پژوهش استنتاج است (پژوهش در ک پدیده ها ولی ارزشیابی علاقمند به فهم پدیده ها برای هدایت اعمال دیگران است)

2 – در پژوهش آموزشی مانند هرنوع پژوهش دیگر، تعمیم پذیری نتایج پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار است. در فعالیت پژوهشی کوشش فراوان بعمل می آید تا یافته ها به موارد دیگر تعمیم یابند.

3 – ارزشیابی آموزش با ارزش سرو کار دارد ولی پژوهش آموزش خالی از ارزش است .

 4 – پژوهش وابسته به نظریه است اما ارزشیابی الزاماً مبنای نظری ندارد هدف اصلی پژوهش تولید دانش تازه و افزودن آن به نظریه ها ی موجود است . در حالی که ارزشیابی عموماً به منظور حل مشکلات عملی ویژه و کمک به تصمیم گیر صورت می پذیرد

پژوهش ارزشیابی:

ارزشیابی که بر پایه ی شواهد تجربی جمع آوری شده و به راه هایی که قابل تکرار باشند ، استوار باشد و در آن مسائل مربوط به روایی درونی، روایی بیرونی و روایی سازه منظور می شود .یا پژوهش ارزشیابی یعنی کاربرد روش های پژوهشی در مسائل ارزشیابی.

نظر شما برای “روش های سنجش و ارزشیابی در تحقیق”