موفقیت


بستن

مدیریت اداره بخش ها (100 ساعت بمدت 2 ماه)

قیمت: 200,000تومان

ظهور سازمانهای اجتماعی و گسترش روزافزون انها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است و به این ترتیب و با توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود . بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است . یکی از پیامدهای مهم در هم ریخته شدن نظام ارزشی غرب حاکم شدن مکتب اصالت نفع بر روند فعالیتهای اقتصادی و تولید است .

نظر شما برای “مدیریت اداره بخش ها (100 ساعت بمدت 2 ماه)”