موفقیت


بستن

مدیریت رضایت بیمار (100 ساعت بمدت 2 ماه)

قیمت: 300,000تومان

رضایتمندی بیماران به عنوان یکی از شاخص های بهبود کیفیت بیمارستان می باشد. همانطور که مستحضرید یکی از استرتژی های مهم هر سازمانی به ویژه بیمارستانها رضایتمندی مشتری (بیمار و همراه وی) می باشد. به طورکلی قضاوت و نتیجه گیری بیمار و همراه وی در خصوص کیفیت خدمات درمانی ناشی از مشاهدات ایشان درباره ظاهر بیمارستان، تجهیزات و لوازم و امکانات، محل ارایه خدمت، چگونگی ارایه خدمت و هزینه و . . . است.

نظر شما برای “مدیریت رضایت بیمار (100 ساعت بمدت 2 ماه)”