موفقیت


بستن

ارتباط، نفوذ و صمیمیت (100 ساعته بمدت 2 ماه)

قیمت: 200,000تومان

صمیمیت و تاثیر گذاری ، قبل از آنکه به حالت ، وضعیت و رفتار ظاهری شما وابسته باشد و به تلاش جسمی شما ؛ به علاقه درونی تان بستگی دارد . اگر می خواهید تاثیر گذار باشید و نفوذ شما جنبه ای درونی ، واقعی و ژرف داشته باشید ، باید مخاطب خود را از ته قلب دوست داشته باشید و به او عشق بورزید . عشق و علاقه ذهنی و درونی شما همچون امواجی به او تابش می شود . پیش از آنکه شما بخواهید چیزی به زبان بیاورید ، باید مخاطب خود را چنان که هست ، دوست داشته باشید .

نظر شما برای “ارتباط، نفوذ و صمیمیت (100 ساعته بمدت 2 ماه)”