موفقیت


بستن


بهداشت مواد غذایی (300 ساعته بمدت 3 ماه)

قیمت: 400,000تومان

همزمان با بروز طبعی دسترسی به مواد غذائی سالم و مطمئن بدلیل تخریب مراکز تهیه و فروش مواد غذائی ، انبارهای نگهداری ، مراکز طبخ و همچنین تخریب محل زندگی که در آنجا مواد غذائی مصرفی خانوار به نحوی که نگهداری می شود با مشکل روبرو میگردد.

برچسب ها:

نظر شما برای “بهداشت مواد غذایی (300 ساعته بمدت 3 ماه)”