موفقیت


بستن


دوره بازرسی جوش

قیمت: 600,000تومان

به منظور کنترل دقیق قطعات  جوشکاری شده و برای حصول اطمینان از صحت انجام جوشکاری، لازم است که بررسی هایی بر مبنای استانداردهای جوش و دستورالعمل های مشخص روی اتصالات جوش شده انجام شود که این بررسی ها از جمله وظایف یک بازرس جوش است.

برچسب ها: