موفقیت


بستن


دوره حقوق ثبتی (100 ساعت بمدت 1 ماه)

قیمت: 500,000تومان

نقش حقوق ثبتي را مي توان علاج واقعه قبل از وقوع دانست. اگر روابط حقوقي، با علم به قوانين مربوطه بطور شفاف و صريح دردفاتر اسناد رسمي ثبت گردد، بروز اختلافات به حداقل رسيده و در مواقع وجود تنازع تصميمگيري سادهتر خواهد بود با توجه به حجم انبوه قوانين و مقررات ثبتي و خصيصه آن که ايجاب مي کند مجري ثبت از ساير قوانين مانند قوانين زين شهري، قوانين شهرداريها، قانون موقوفات و آگاه باشد، لازم و ضروري است مجري ثبت اين دانش و مهارت را طي يکدوره آموزشي و کاربردي کسب نمايد دانش آموختگان اين مرکز توانايي خواهند داشت.

برچسب ها:

نظر شما برای “دوره حقوق ثبتی (100 ساعت بمدت 1 ماه)”