موفقیت


بستن

دوره درمان شناختی-رفتاری (CBT)

قیمت: 300,000تومان

شناخت درمانی بر پایه این دیدگاه که: «شناخت ها بر هیجانات و رفتارها تاثیر می گذارند» بنا شده است. از این رو ”حالت های تنش زا (افسردگی، اضطراب و خشم) اغلب به وسیله تفکر سوگیری شده و افراطی تداوم میابد یا شدت می گیرد“
پس با توجه به مورد اول، در شناخت درمانی بر ”مولفه شناخت در هیجان ها (مولفه شناختی هیجان ها)” و همچنین ”پردازش طرح واره ای“ که به عنوان عامل تعیین کننده “پردازش اطلاعات ذهنِ انسان” در نظر گرفته می شود، تاکید می کند

نظر شما برای “دوره درمان شناختی-رفتاری (CBT)”