موفقیت


بستن


روش تحقیق کمی

قیمت: 700,000تومان

لطفا جهت خرید پکیج روش تحقیق کمی با شماره در واتس اپ در ارتباط باشید

خرید از طریق واتس اپ

رويکرد کمی نوعی روش پژوهشی است که محقق تصميم می گيرد دربارة چه چيزی مطالعه کند. سؤالات مشخص و کاملاً تعريف شده ای را مشخص می کند، اطلاعات کمّی را از نمونة تحقيق جمع آوری می کند، با روش های آماری به تجزيه و تحليل اين اطلاعات می پردازد، تحقيق خود را به صورتی کاملاً عينی و به اصطلاح، غيرسوگيرانه اجرا می کند.

پژوهش های کمّی دارای سه ويژگی عمده است:

– تأکيد بر اعداد در جمع آوری و تحليل اطلاعات
– تأکيد بر جمع آوری نمره ها برای اندازه گيری ويژگي های جزئی و مشخص افراد و سازمان ها
– تأکيد بر مقايسة گروه ها و رابطة متغيرها و عوامل در مطالعات تجربی و همبستگی و پيمايشی.
پژوهش های کمّی را معمولاً به سه حوزة توصيفی، ارتباطی (علّی- مقايسه ای و همبستگی) و تجربی (حقيقی، شبه تجربی و تک موردی) تقسيم می کنند.

برچسب ها: